ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN KAPUT FIT B.V. 

Afdeling I – Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definities

page1image62346880 page1image62346688

Aankoop: Cliënt: Consument: Dienst:

Overeenkomst: Product: Personeel:

Kaput Fit:

de overeenkomst tussen Kaput Fit en de Cliënt tot de verkoop en levering van een Product;
de (rechts)persoon met wie Kaput Fit een Overeenkomst is aangegaan en/of de (rechts)persoon die een Aankoop heeft gedaan;

een Cliënt die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
een dienst verleend door Kaput Fit die gericht is op fysieke, educatieve en/of sociale activiteiten;

de overeenkomst tussen Kaput Fit en de Cliënt tot het verlenen van een Dienst; een product dat door Kaput Fit te koop is aangeboden;
een werknemer, freelancer of andere professional die door Kaput Fit is gecontracteerd en door Kaput Fit is aangewezen om de Overeenkomst uit te voeren;

Kaput Fit B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Telderslaan 96, 3527 KH Utrecht en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 82716242;

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Kaput Fit en de Cliënt waarop Kaput Fit deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Kaput Fit waarbij derden betrokken moeten worden bij de uitvoering.

 3. Wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze tussen Kaput Fit en Cliënt uitdrukkelijk en in schriftelijke of elektronische vorm zijn overeengekomen.

 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Als een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Kaput Fit en de Cliënt zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Kaput Fit doet een aanbod voor de Diensten en Producten op de website van Kaput Fit (https://kaputfit.nl/), op de website van Giantz (https://giantz.nl/) of op een andere door Kaput Fit beheerde website of direct aan de Cliënt in schriftelijke of elektronische vorm.

 2. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Cliënt mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Kaput Fit niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de Cliënt duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

page1image62249536 page1image62246464 page1image62251840 page1image62248576

4. Een aanbod is geldig gedurende een termijn die door Kaput Fit wordt gesteld. Als er geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod maximaal twee (2) weken geldig vanaf de datum dat het is uitgebracht. Als acceptatie niet plaatsvindt binnen de aangegeven termijn, vervalt het aanbod.

Artikel 4 – Aanvaarding

 1. Een Overeenkomst of Aankoop komt tot stand op het moment dat het aanbod door de Cliënt is geaccepteerd en deze aanvaarding door Kaput Fit is ontvangen. Kaput Fit bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de aanvaarding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Kaput Fit is bevestigd, kan de Cliënt de Aankoop of de Overeenkomst ontbinden. Mondelinge aanvaarding door de Cliënt verbindt Kaput Fit alleen nadat de Cliënt de aanvaarding in schriftelijke of elektronische vorm aan Kaput Fit heeft bevestigd.

 2. Als de aanvaarding afwijkt van het aanbod, bindt dit Kaput Fit niet. De Overeenkomst of Aankoop komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kaput Fit anders aangeeft.

 3. Aankopen en Overeenkomsten zijn strikt persoonlijk en de daarin opgenomen rechten en verplichtingen, noch de Aankoop of Overeenkomst zelf, kunnen door de Cliënt worden overgedragen, tenzij Kaput Fit uitdrukkelijk en in schriftelijke of elektronische vorm met een dergelijke overdracht heeft ingestemd.

Artikel 5 – Herroepingsrecht voor Consumenten

 1. Een Consument heeft het recht om de Overeenkomst of een Aankoop gedurende een bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

 2. De bedenktijd gaat voor Overeenkomsten in op de dag die volgt op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen.

 3. De bedenktijd gaat voor Aankopen in op de dag nadat de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, het Product heeft ontvangen, of:

  • –  als de Consument in dezelfde Aankoop meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de

   Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen.

  • –  als de levering van een Product uit verschillende zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste

   onderdeel heeft ontvangen.

 4. De Consument kan Kaput Fit van het gebruik van zijn herroepingsrecht in kennis stellen door:

  • –  het ingevulde modelformulier zoals gespecificeerd in Bijlage 1 binnen de bedenktijd terug te sturen naar hallo@kaputfit.nl of een ander door Kaput Fit beschikbaar gesteld e-mailadres; of

  • –  binnen de bedenktijd een e-mail te sturen naar hallo@kaputfit.nl of een ander door Kaput Fit beschikbaar gesteld e-mailadres met de informatie die in het herroepingsformulier is

   gespecificeerd.

 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de

  Consument.

 6. Als de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht worden alle aanvullende

  overeenkomsten met Kaput Fit van rechtswege ontbonden.

Artikel 6 – Verplichtingen van de Consument bij herroeping

1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De

page2image62287296 page2image62288640 page2image62290752 page2image62282112 page2image62277504

Consument is aansprakelijk voor een waardevermindering van het Product die het gevolg is van

de omgang met het Product die verder gaat dan hetgeen in deze bepaling is beschreven.

 1. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de dag waarop de Consument het gebruik van het herroepingsrecht aan Kaput Fit heeft gemeld, stuurt de Consument het Product terug aan Kaput Fit of overhandigt hij het Product aan (een gemachtigde van) Kaput Fit.

  Dit hoeft niet als Kaput Fit heeft aangeboden het Product zelf bij de Consument af te halen.

 2. De Consument stuurt het Product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en conform de door Kaput Fit verstrekte instructies. Indien redelijkerwijs mogelijk gebruikt de

  Consument hierbij de originele verpakking.

 3. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugsturen van het Product, tenzij Kaput

  Fit niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet betalen of als Kaput Fit heeft

  aangegeven de kosten zelf te zullen betalen.

 4. Als een Consument, op eigen verzoek, tijdens deze bedenktijd gebruik maakt van de Diensten van

  Kaput Fit en vervolgens een beroep doet op zijn herroepingsrecht, is de Consument aan Kaput Fit een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de Diensten.

Artikel 7 – Verplichtingen van Kaput Fit bij herroeping

 1. Na ontvangst van een bericht van herroeping door een Consument stuurt Kaput Fit zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging.

 2. Kaput Fit vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten die door Kaput Fit in rekening zijn gebracht bij de levering van het Product, binnen veertien (14) dagen na de dag waarop de Consument de herroeping heeft gemeld. Tenzij Kaput Fit aanbiedt het Product zelf op te halen, mag Kaput Fit wachten met terugbetalen totdat een van de volgende situaties zich voordoet:

  • –  het Product is door Kaput Fit ontvangen; of

  • –  de Consument heeft aangetoond dat het Product aan Kaput Fit is teruggestuurd.

 3. Kaput Fit gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de

  Consument.

 4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste

  standaardlevering, hoeft Kaput Fit de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Afdeling II – Diensten

Artikel 8 – Duur van de Overeenkomst

De Overeenkomst tussen Kaput Fit en een Cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en in schriftelijke of elektronische vorm anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Uitvoering van de Overeenkomst door Kaput Fit

 1. Kaput Fit zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren of doen uitvoeren. Kaput Fit kan echter niet garanderen dat een beoogd resultaat wordt behaald.

 2. Kaput Fit heeft het recht om bepaalde werkzaamheden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

 3. De Overeenkomst wordt uitsluitend uitgevoerd door Kaput Fit en niet door of namens een of meer leden van het Personeel, ongeacht of de Opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend

page3image62230080 page3image62230848 page3image62238144 page3image62169152

aan een of meer van hen heeft gegund of een of meer van hen heeft verzocht om voor de uitvoering van de Overeenkomst zorg te dragen. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW is dan ook uitdrukkelijk uitgesloten en deze uitsluiting is tevens bedongen voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen, ook derden, die Kaput Fit bij de uitvoering van de Overeenkomst zal inschakelen.

Artikel 10 – Tijdstip en locatie

 1. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt op een door Kaput Fit aan te wijzen tijdstip en locatie, tenzij anders is overeengekomen.

 2. Kaput Fit heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst via internet te laten plaatsvinden. Aan Cliënten zal dan toegang tot een online dienst worden verschaft waarmee uitvoering aan de Overeenkomst kan worden gegeven.

 3. Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt dat Kaput Fit of een door Kaput Fit ingeschakelde derde tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de Overeenkomst. Als de uitvoering van de Overeenkomst door handelen of nalaten van de Cliënt niet op de afgesproken tijd kan beginnen, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Cliënt.

Artikel 11 – Verplichtingen van Kaput Fit bij de uitvoering van een Overeenkomst

 1. Kaput Fit onderwerpt de faciliteiten, de apparatuur en de door Kaput Fit ter beschikking gestelde ruimtes aan het vereiste en regelmatige onderhoud.

 2. Kaput Fit zorgt ervoor dat het Personeel over voldoende kennis beschikt om de Overeenkomst uit te kunnen voeren.

 3. Kaput Fit zorgt ervoor dat er gedragscodes bestaan met betrekking tot veiligheid, hygiëne en gedrag en dat er voldoende EHBO-materiaal aanwezig is.

Artikel 12 – Verplichtingen van de Cliënt bij de uitvoering van een Overeenkomst

 1. De Cliënt volgt de door Kaput Fit opgestelde gedragscodes.

 2. De Cliënt is verplicht om Kaput Fit te informeren over een medische contra-indicatie, blessure of

  andere fysieke en/of mentale conditie die deelname aan een van de Diensten moeilijk, onveilig of

  onmogelijk zou kunnen maken.

 3. De Cliënt dient de instructies van Kaput Fit en het Personeel op te volgen. Het is de Cliënt niet

  toegestaan om gebruik te maken van materiaal waarmee de Cliënt niet bekend is, tenzij de Cliënt

  Kaput Fit of het Personeel om uitleg heeft gevraagd.

 4. Het is de Cliënt niet toegestaan om gebruik te maken van het materiaal als de Cliënt onder invloed

  is van alcohol, drugs, medicijnen en/of middelen die als doping zijn aangemerkt.

 5. Het is de Cliënt niet toegestaan om te roken in de door Kaput Fit ter beschikking gestelde ruimtes.

 6. De Cliënt is verplicht om Kaput Fit onmiddellijk op de hoogte te stellen van feiten en

  omstandigheden die relevant kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst en van wijzigingen in een postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en/of telefoonnummer.

Artikel 13 – Wijzigingen in de Overeenkomst door Kaput Fit

Kaput Fit kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de Diensten, de faciliteiten, lesroosters en de toepasselijke gedragscodes. Kaput Fit zal dergelijke wijzigingen minstens twee (2) weken van tevoren aankondigen, tenzij deze wijzigingen redelijkerwijs niet zo lang van tevoren kunnen worden aangekondigd.

Artikel 14 – Wijzigingen in de Overeenkomst door de Cliënt

page4image62350336 page4image62349952page4image62349184 page4image62348416page4image62349568

 1. Kaput Fit staat een Cliënt toe om de volgende wijzigingen aan te brengen in de Diensten die in zijn huidige Overeenkomst worden geleverd, op voorwaarde dat Kaput Fit deze Diensten heeft opengesteld voor wijzigingen door een Cliënt:

  • –  Upgraden of downgraden van het aantal keren dat een Cliënt gebruik kan maken van de

   Diensten; en

  • –  Een Dienst pauzeren.

 2. Het upgraden of downgraden van het aantal keren dat een Cliënt gebruik kan maken van de Diensten kan worden aangevraagd via de software die door Kaput Fit ter beschikking wordt gesteld of door een e-mail te sturen naar hallo@kaputfit.nl of een ander door Kaput Fit beschikbaar gesteld e-mailadres en is alleen mogelijk tegen de op dat moment geldende tarieven. Eventuele van toepassing zijnde rechten op kortingen kunnen vervallen. Een upgrade kan op elk moment worden aangevraagd en wordt direct van kracht nadat Kaput Fit de upgrade aan de Cliënt heeft bevestigd. Een downgrade moet uiterlijk veertien (14) dagen voor een nieuwe kalendermaand worden aangevraagd en wordt van kracht vanaf het begin van deze nieuwe kalendermaand, tenzij anders aangegeven. Cliënten hebben recht op een maximum van één (1) upgrade of één (1) downgrade per maand.

 3. Het pauzeren van een Dienst kan worden aangevraagd via de software die door Kaput Fit ter beschikking wordt gesteld of door een e-mail te sturen naar hallo@kaputfit.nl of een ander door Kaput Fit beschikbaar gesteld e-mailadres en wordt alleen goedgekeurd door Kaput Fit als aan de volgende voorwaarden is voldaan, tenzij anders aangegeven door Kaput Fit:

  • –  het verzoek is ten minste veertien (14) dagen vóór de gewenste startdatum van de pauze door Kaput Fit ontvangen;

  • –  de gewenste startdatum van de pauze is de eerste dag van een kalendermaand;

  • –  de gewenste einddatum van de pauze is de laatste dag van een kalendermaand; en

  • –  de gewenste pauze heeft een minimale duur van één (1) kalendermaand en duurt niet langer

   dan zes (6) kalendermaanden.

 4. Kaput Fit informeert de Cliënt over de goedkeuring of afwijzing van de gewenste pauze van een

  Dienst.

 5. Een pauze van een Dienst gaat in op de goedgekeurde startdatum en eindigt automatisch op de

  goedgekeurde einddatum. Na het verstrijken van de pauze worden de Diensten van de Cliënt die vóór de pauze actief waren weer actief, tenzij in schriftelijke of elektronische vorm anders is overeengekomen tussen de Cliënt en Kaput Fit.

 6. Een goedgekeurde pauze van een Dienst kan eenmaal worden verlengd met een aanvullende termijn van maximaal drie (3) kalendermaanden en kan worden aangevraagd nadat de huidige pauze actief is geworden. Een goedgekeurde pauze kan ook worden ingekort zodat een Dienst weer actief wordt op een eerdere datum dan de goedgekeurde einddatum van de huidige pauze. Een dergelijke wijziging kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar hallo@kaputfit.nl of een ander door Kaput Fit beschikbaar gesteld e-mailadres.

Artikel 15 – Opzegging van de Overeenkomst

 1. Zowel Kaput Fit als de Cliënt hebben het recht om de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand. Cliënten kunnen een opzegging ook doorgeven via de software die door Kaput Fit ter beschikking wordt gesteld of door een e-mail te sturen naar hallo@kaputfit.nl of een ander door Kaput Fit beschikbaar gesteld e-mailadres

 2. Bij een opzegging heeft Kaput Fit het recht om de vergoedingen voor de afgelopen periode opnieuw te berekenen op basis van de werkelijke gebruiksperiode.

 3. Kaput Fit kan de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen als:

page5image62168960 page5image62171072 page5image62170496 page5image62172224 page5image62171456

 • –  de Cliënt een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de toepasselijke gedragscodes schendt; of

 • –  een Cliënt onaanvaardbaar, onbeleefd of agressief gedrag heeft vertoond tegen Kaput Fit, het Personeel en/of andere Cliënten van Kaput Fit.

4. In geval van opzegging door Kaput Fit als bedoeld in lid 3, vergoedt Kaput Fit geen vooruitbetaalde vergoedingen. Dit staat los van de verplichting die de Cliënt kan hebben om de aan de Cliënt toerekenbare schade te vergoeden.

Afdeling III – Producten

Artikel 16 – Levering van Producten

 1. Levering van Producten vindt plaats zolang de voorraad strekt en vindt plaats op een door Kaput Fit aangewezen plaats, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Levering van online bestelde Producten vindt plaats op het door de Cliënt aangegeven adres.

 2. Transportkosten zijn voor rekening van de Cliënt, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 3. De Cliënt dient ervoor te zorgen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde Producten tijdig kan plaatsvinden.

 4. Kaput Fit zal bestelde Producten uiterlijk binnen dertig (30) dagen leveren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Als de levering vertraging ondervindt of als een levering niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk dertig (30) dagen na sluiting van de Aankoop bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Aankoop zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal Kaput Fit het bedrag dat de Consument betaald heeft direct terugbetalen.

 5. Als de overeengekomen prijs niet of niet op tijd wordt voldaan, heeft Kaput Fit het recht om de levering van het Product op te schorten totdat de volledige koopprijs is voldaan. Kaput Fit heeft daarnaast het recht om de Aankoop te ontbinden via een aan de Cliënt gerichte verklaring in schriftelijke of elektronische vorm als het achterwege blijven van inontvangstneming Kaput Fit goede grond geeft te vrezen dat de prijs niet zal worden betaald

 6. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim aan de zijde van de Cliënt met als gevolg dat de Cliënt een verlate levering van de Producten door Kaput Fit niet aan Kaput Fit kan tegenwerpen.

Artikel 17 – Risico overgang

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij de Cliënt vanaf het moment van levering aan de Cliënt of een vooraf aangewezen en aan Kaput Fit bekendgemaakte vertegenwoordiger van de Consument, tenzij anders is overeengekomen.

 2. Wanneer de Cliënt bestelde Producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies voor de Cliënt.

 3. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of verlate afname van Producten komen geheel voor rekening van de Cliënt.

Artikel 18 – Ruilen

1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan, tenzij Kaput Fit en de Cliënt anders zijn overeengekomen:

 • –  Ruilen vindt plaats binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de Aankoop;

 • –  Het Product wordt teruggebracht in de originele verpakking; en

 • –  Het Product is nog niet gebruikt.

page6image62350144 page6image62350720 page6image62349376 page6image62348800

2. Afgeprijsde Producten, niet-houdbare Producten zoals levensmiddelen, op maat gemaakte Producten of speciaal voor de Cliënt aangepaste Producten kunnen niet worden geruild.

Afdeling IV – Prijs

Artikel 19 – Prijzen en prijswijzigingen

 1. Alle door Kaput Fit gehanteerde prijzen voor zijn inclusief BTW en eventuele te maken kosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 2. Kaput Fit heeft het recht om zijn prijzen op elk moment aan te passen. Kaput Fit kondigt verhogingen van de prijs voor Diensten ten minste vier (4) weken van tevoren aan bij Consumenten. Tijdens de geldigheidsduur van een aanbod of offerte worden de daarin genoemde prijzen niet verhoogd, behalve als sprake is van een verandering in het BTW tarief.

 3. In het geval van een prijsverhoging voor een Dienst heeft een Consument het recht om de Overeenkomst binnen vier (4) weken na kennisgeving van een dergelijke prijsverhoging door Kaput Fit te ontbinden door een e-mail te sturen naar hallo@kaputfit.nl of een ander door Kaput Fit beschikbaar gesteld e-mailadres. Deze ontbindingsmogelijkheid is echter niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van de prijsindex gepubliceerd door het CBS voor huishoudelijk verbruik, noch op prijsaanpassingen die rechtstreeks voortvloeien uit wetgeving, zoals een verhoging van het BTW tarief. Alle vergoedingen die een Consument verschuldigd is nadat hij zijn recht op ontbinding van de Overeenkomst heeft ingeroepen, worden opnieuw berekend om de werkelijke looptijd van de Overeenkomst vast te stellen. Eventueel vooraf betaalde vergoedingen met betrekking tot de periode na de ontbinding worden door Kaput Fit teruggestort.

Artikel 20 – Betaling en betalingstermijn

 1. Vergoedingen voor een Dienst worden maandelijks vooraf geïncasseerd via automatische incasso of voorafgaand aan de inschrijving voor de desbetreffende Dienst, tenzij in schriftelijke of elektronisch vorm anders is overeengekomen. Kaput Fit zal ook facturen beschikbaar stellen.

 2. Vergoedingen voor een Product worden direct voorafgaand aan het sluiten van de Aankoop in rekening gebracht.

 3. Vergoedingen voor Diensten of Producten kunnen ook via een factuur in rekening worden gebracht. Betaling van de facturen van Kaput Fit dient binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum te geschieden.

 4. Bij niet tijdige betaling, mislukte betaling of stornering van een betaling wordt de Cliënt door Kaput Fit in schriftelijke of elektronisch vorm op de hoogte gesteld en krijgt hij de mogelijkheid om het openstaande bedrag binnen veertien (14) dagen te voldoen. Als de betaling niet binnen deze termijn van veertien (14) dagen is ontvangen, raakt de Cliënt van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

 5. Als de Cliënt in verzuim is geraakt, is Kaput Fit gerechtigd de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen en zal alles wat de Cliënt uit welke hoofde dan ook aan Kaput Fit verschuldigd is direct opeisbaar worden. Daarnaast heeft Kaput Fit het recht om de verdere uitvoering van de Overeenkomst jegens Opdrachtgever onmiddellijk op te schorten totdat alle uitstaande bedragen zijn voldaan.

Artikel 21 – Eigendomsvoorbehoud

1. Kaput Fit blijft eigenaar van alle geleverde Producten totdat de Cliënt volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Kaput Fit op grond van de Aankoop. Tot dat moment kan Kaput Fit zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de Producten terugnemen.

page7image62175680 page7image62166080 page7image62175104 page7image62163008 page7image62168192

 1. Het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen door middel van het uitbrengen van een verklaring aan de Cliënt in schriftelijke of elektronische vorm.

 2. Als Kaput Fit een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud geldt de Aankoop als ontbonden en heeft Kaput Fit het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Cliënt, kan de Cliënt de Producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 22 – Recht van reclame

 1. Als de Cliënt in verzuim is geraakt, is Kaput Fit gerechtigd het recht van reclame in te roepen. Het recht van reclame houdt in dat Kaput Fit het recht heeft om aan de Client geleverde Producten terug te vorderen als deze Producten niet tijdig door de Consument zijn betaald.

 2. Kaput Fit kan het recht van reclame inroepen door middel van het uitbrengen van een verklaring aan de Cliënt in schriftelijke of elektronische vorm. Kaput Fit dient deze verklaring te hebben uitgebracht binnen zes (6) weken nadat de Cliënt in verzuim is geraakt ofwel binnen zestig (60) dagen nadat de Cliënt het Product geleverd heeft gekregen en door de Client of een derde is opgeslagen. Door het uitbrengen van deze verklaring, wordt de Aankoop ontbonden.

 3. Zodra de Cliënt op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de Cliënt de Producten waar dit recht betrekking op heeft onmiddellijk terug te sturen aan Kaput Fit, tenzij Kaput Fit en de Cliënt anders zijn overeengekomen.

 4. De kosten voor het terughalen of terugbrengen van de Producten komen voor rekening van de Cliënt.

Afdeling V – Overige bepalingen

Artikel 23 – Informatieverstrekking door de Cliënt

 1. De Cliënt stelt alle gegevens en bescheiden, waarvan Kaput Fit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de Aankoop en/of de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Kaput Fit ter beschikking.

 2. De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Kaput Fit verstrekte gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn.

 3. Kaput Fit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kaput Fit is uitgegaan van eventueel door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Kaput Fit kenbaar behoorde te zijn.

 4. Als de voor de uitvoering van de Aankoop en/of de Overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig of niet behoorlijk aan Kaput Fit zijn verstrekt, heeft Kaput Fit het recht de uitvoering van de Aankoop en/of Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging in de uitvoering van de Aankoop en/of Overeenkomst voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Cliënt in rekening te brengen.

Artikel 24 – Vrijwaringen

De Cliënt vrijwaart Kaput Fit en het Personeel voor alle aanspraken van derden – waaronder aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van de Cliënt, evenals aangesloten rechtspersonen, bedrijven en anderen die betrokken zijn bij de organisatie van de Cliënt – die enige schade lijden in verband met de uitvoering van de Aankoop en/of de Overeenkomst.

Artikel 25 – Aansprakelijkheid van Kaput Fit

page8image62275968 page8image62312000 page8image62312768 page8image62324288page8image62314688

 1. Cliënten maken op eigen risico gebruik van de door Kaput Fit verstrekte Diensten, Producten, faciliteiten, apparatuur en de ruimtes die door Kaput Fit ter beschikking zijn gesteld. Mocht Kaput Fit aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

 2. Kaput Fit is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of (sport)blessure van de Cliënt die is ontstaan tijdens een door Kaput Fit georganiseerde activiteit of in een van de door Kaput Fit ter beschikking gestelde ruimtes. Kaput Fit is daarnaast niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade veroorzaakt door operationele vertragingen.

 3. Kaput Fit is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van eigendommen van de Cliënt.

 4. Kaput Fit is niet aansprakelijk voor het onjuist gebruiken van Producten en/of voor gebruik van

  Producten in strijd met de gebruiksvoorschriften.

 5. Als de Cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door handelen of nalaten van Kaput Fit, die

  vermeden zou zijn als Kaput Fit zorgvuldig en deskundig had gehandeld, dan is Kaput Fit aansprakelijk voor deze schade tot maximaal het bedrag dat wordt uitbetaald onder de door Kaput Fit afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Als er geen uitkering plaatsvindt onder de genoemde verzekering is elke aansprakelijkheid van Kaput Fit beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende Aankoop danwel de factuurbedragen die vanwege een Overeenkomst in rekening zijn gebracht, waarbij deze aansprakelijkheid verder is beperkt tot de factuurbedragen die in de afgelopen zes (6) maanden in rekening zijn gebracht wanneer een Overeenkomst voor meer dan zes (6) maanden van kracht is.

 6. De beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade opgenomen in deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing als de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Kaput Fit of het Personeel.

 7. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mede bedongen voor het Personeel en andere door Kaput Fit ingeschakelde personen of derden, die zich daardoor rechtstreeks op deze aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen beroepen.

 8. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden eveneens indien Kaput Fit en/of het Personeel door de Cliënt uit andere hoofde dan de tussen hen gesloten Aankoop en/of Overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld.

Artikel 26 – Aansprakelijkheid van de Cliënt

 1. De Cliënt is jegens Kaput Fit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Aankoop en/of de Overeenkomst.

 2. Cliënt is jegens Kaput Fit ook aansprakelijk voor schade die voor rekening en risico van Cliënt komt,

  daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Cliënt.

Artikel 27 – Overmacht

 1. Kaput Fit is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Aankoop en/of de Overeenkomst als Kaput Fit daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van Kaput Fit noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Kaput Fit komt.

 2. Naast wat in de wet en in de jurisprudentie als overmacht wordt aangemerkt, wordt onder overmacht in deze algemene voorwaarden ook verstaan: (burger)oorlog en de dreiging van (burger)oorlog, natuurrampen, stakingen, buitensporige afwezigheid of ziekte van het Personeel of door Kaput Fit ingeschakelde derden, epidemieën, pandemieën, brand, overstromingen, stroomuitval, overheidsmaatregelen, niet-nakoming door leveranciers of door ingeschakelde derden, niet-nakoming of overmacht aan de kant van leveranciers als gevolg waarvan Kaput Fit niet of niet meer in staat is om aan zijn verplichtingen jegens de Cliënt te voldoen, evenals externe

page9image62362496 page9image62169536

oorzaken, al dan niet voorzien, die buiten de macht van Kaput Fit liggen maar waardoor Kaput Fit

zijn verplichtingen uit de Aankoop en/of de Overeenkomst niet kan nakomen.

 1. In geval van overmacht spant Kaput Fit zich in om de Aankoop en/of de Overeenkomst op een

  andere manier na te komen. De Cliënt volgt daartoe alle instructies van Kaput Fit op.

 2. Kaput Fit en de Cliënt kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Aankoop en/of de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee (2) maanden hebben zowel Kaput Fit als de Cliënt het recht om de Aankoop en/of de Overeenkomst te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand.

Artikel 28 – Klachten

 1. Eventuele klachten over de uitvoering van de Aankoop en/of de Overeenkomst dienen binnen twee (2) maanden nadat de Cliënt de tekortkomingen heeft geconstateerd, in schriftelijke of elektronische vorm bij Kaput Fit te worden ingediend.

 2. De klacht dient een gedetailleerde beschrijving te bevatten, eventueel met bewijs, om Kaput Fit in staat te stellen adequaat te reageren.

 3. Het te laat indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat Cliënt zijn rechten ter zake verliest.

 4. Kaput Fit zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken na ontvangst van de klacht, op de door Cliënt ingediende klachten reageren. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, zal Kaput Fit een ontvangstbevestiging sturen met een indicatie van de

  termijn waarbinnen de Cliënt een antwoord mag verwachten.

Artikel 29 – Persoonlijke gegevens

 1. Ter uitvoering van de Aankoop en/of de Overeenkomst verzamelt Kaput Fit persoonsgegevens van de Cliënt. Kaput Fit verwerkt deze persoonsgegevens zorgvuldig en binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 2. In de privacyverklaring van Kaput Fit staat welke gegevens door Kaput Fit worden verwerkt, voor welke doeleinden deze worden verwerkt, hoe Kaput Fit met deze persoonsgegevens omgaat en op welke manier betrokkenen hun rechten voor de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen uitoefenen. De privacyverklaring is te vinden op de website van Kaput Fit (https://kaputfit.nl/), op de website van Giantz (https://giantz.nl/) en op andere door Kaput Fit beheerde websites.

Artikel 30 – Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. Kaput Fit heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.

 2. Als een wijziging Kaput Fit het recht geeft om een prestatie te leveren die wezenlijk verschilt van de beloofde prestatie in de Overeenkomst dan heeft een Consument het recht om de Overeenkomst te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand. In dat geval dient de Consument dit in schriftelijke of elektronische vorm mede te delen aan Kaput

  Fit.

Artikel 31 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Kaput Fit en de Cliënt is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen tussen Kaput Fit en de Cliënt worden beslecht door de bevoegde rechter in het

  arrondissement waarin Kaput Fit is gevestigd, tenzij de wet anders voorschrijft.

Opgemaakt op 1 september 2021

page10image62309696 page10image62323712 page10image62313344 page10image62324096 page10image62323136page10image62316224

Bijlage 1 – Model formulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(alleen invullen en terugsturen wanneer u een Aankoop en/of een Overeenkomst wilt ontbinden via het herroepingsrecht)

Aan: 

Kaput Fit B.V. Telderslaan 96

3527 KH Utrecht

Nederland 

E-mail: shop@giantz.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende:

 • –  de verkoop van de volgende goederen*:

 • –  het verrichten van de volgende diensten*:

  herroep/herroepen*.
  Besteld/Ontvangen* op:
  Naam/Namen* consument(en):
  Adres consument(en):
  Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

  Datum:

  * Doorhalen wat niet van toepassing is.